Call for Applications: The Felix Posen Scholarships

January 9, 2018
Call for Applications: The Felix Posen Scholarships

מלגות ומענקי מחקר ע"ש פליקס פוזן לתארים מתקדמים - תשע"ט
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון

המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יעניק בשנה האקדמית תשע"ט עד ארבע מלגות ע"ש פליקס פוזן לתלמידים מתארים מתקדמים מהאוניברסיטה העברית שהוכיחו מצוינות יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ומחקרם יעסוק בנושא האנטישמיות בהיבטיו השונים, ובתחומי הידע האחרים: מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים וכל תחום ידע אחר שעשוי לתרום להבנת תופעת האנטישמיות.

 

המלגה תוענק למשך שנתיים  אולם חידושה לשנה השנייה מותנה בהתקדמות במחקר ובאישור המנחה. מקבלי המלגות יתחייבו להיות נוכחים במרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון יומיים בשבוע, לכל הפחות, ולהשתתף בפעילויות המרכז.

המלגות מוענקות על בסיס תחרותי.

 

גובה המלגה

גובה המלגה לתלמידי מ.א . 12,000$.

גובה המענק לתלמידי מחקר לסיום  הדוקטורט 15,000$ (לשנה אחת בלבד).

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: י"ד באדר, תשע"ח ,1 במרץ 2018

 

הליך הגשת מועמדות

א. יש למלא את טופס הפרטים האישיים המקוון

ב. להעלות את המסמכים הבאים לתיקיית העלאת מסמכים אישית לפי ההוראות המופיעות כאן

      מכתב פנייה

 

      כותרת ותיאור מפורט של תכנית המחקר (עד שני עמודים)

 

      שני מכתבי המלצה

 

      קורות חיים

 

      רשימת פרסומים (לתלמידי מחקר)

 

      גיליון ציונים (לתלמידי מ.א)

ג. שני מכתבי המלצהישלחו לפי המנגנון המתואר כאן

ד. לסיום התהליך יש לגשת לדף 'סטטוס הגשה' ולפעול לפי ההנחיות